Δικαιολογητικα Πιστ. Ενεργειακής Απόδοσης

- Δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α. παλαιών χώρων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

1.Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου ή κατοικίας (Αριθμός ιδιοκτησιών, Αριθμός ιδιοκτήτων)

2.Πίνακας χιλιοστών

3.Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)

4.Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο)

5.Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

6. Αρχιτεκτονικά σχέδια ως κατασκευασθέν

7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια ως κατασκευασθέν

8. Μελέτη θερμομόνωσης κατατεθειμένη στην πολεοδομία

9. Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης

10. Οικοδομική άδεια

11. Τοπογραφικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή

12. Ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα)

13. Ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων

14. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία

15. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα)

16. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα)

17. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου (διαχειριστής) ή της ιδιοκτησίας (ιδιοκτήτης)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος ή μελέτης θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνει αυτοψία και αποτύπωση του χώρου.

- Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ νέων ή ριζικά ανακαινιζόμενων χώρων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου χώρου είναι τα ακόλουθα:

1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου (αριθμός ιδιοκτησιών, αριθμός ιδιοκτητών)

2. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη

3. Πίνακας χιλιοστών

4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου - ΚΑΕΚ (στη περίπτωση που ο χώρος έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο)

5. Δήλωση και κωδικός ιδιοκτησίας εθνικού κτηματολογίου

6. Αρχιτεκτονικά σχέδια του χώρου

7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του χώρου

8. Μελέτη θερμομόνωσης που είχει κατατεθεί στη πολεοδομία

9. Πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης

10. Οικοδομική άδεια

11. Τοπογραφικό διάγραμμα

12. Ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων (τετραγωνικά μέτρα)

13. Ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων

14. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία

15. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του χώρου της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα)

16. Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα)

17. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του χώρου (διαχειριστής ή ιδιοκτήτης)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τοπογραφικού διαγράμματος ή μελέτης θερμομόνωσης θα πρέπει να γίνει αυτοψία και αποτύπωση του χώρου.

 
Copyright © 2022. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu