Κατηγορίες Μελετών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  541/1978


Οι μελέτες, αναλόγως του κυρίου αντικειμένου αυτών, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

1) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.


2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες


3) Μελέτες Οικονομικές.


4) Μελέτες Κοινωνικές.


5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.


6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων.


7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών

χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και

οικισμών και τοπίου).


8) Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή

ειδικών τεχνικών έργων).


9) Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.


10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών

τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).


11) Μελέτες Λιμενικών Έργων.


12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).


13) Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων (Εγγειοβελτικών ΄Έργων, Φραγμάτων,

Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).


14) Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).


15) Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία).


16) Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,

Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).


17) Χημικές Μελέτες και ΄Ερευνες.


18) Χημικοτεχνικές Μελέτες.


19) Μεταλλευτικές Μελέτες και ΄Ερευνες.


20) Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.


21) Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες.


22) Εδαφολογικές Μελέτες και ΄Ερευνες.


23) Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων,

Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών

Εκμεταλλεύσεων).


24) Μελέτες Δασικές (διαχείρησης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική

διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και

δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).


25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων

πρασίνου.


26) Μελέτες Αλιευτικές.


27) Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998).

 
Copyright © 2022. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu